Slovak defender (SD) o.z.


Názov organizácie : Slovak defender                                          

Právna forma:  Občianske združenie                                                         

IČO : 53630289 ,  Registrový úrad : MV SR                                                  

Sídlo : Cesta J.Alexyho 5249/45, 921 01 Banka                                          

Registračné číslo : VVS/1-900/90-61195                                           
Tel : +421/911/969226    info@slovakdefender.net

Registrový úrad : MV SR 

  Slovak defender o.z.    
IBAN: SK03 0900 0000 0050 6877 6756 
Číslo účtu: 5068776756/0900 
                                                         BIC SWIFT kód: GIBASKBX